فروش گل هاي بابونه

فروش گلبابونه با كيفيت که بیشتر مناسب برای صادراتي بود که به صورت فله ای قبل عرضه بوده و در خصوص خرید و فروش گل بابونه می توان با شماره موبايل بالا تماس بگيريد.

قيمت به صورت توافقي مي باشد

اين گل هاي بابونه مربوط به استان فارس  و شهرستان كازرون بوده كه از مزاياي اين نوع گل مي توان به كيفيت و ارگانيك بودن آن اشاره كرد و همچنين دانه هاي آن ريز مي باشد. نام‌های عمومی که برای بابونه ذکر شده بابونه حقیقی، بابونج، بابونه شیرازی و بابونق است و بابونک نیز گفته شده. شیخ ابوعلی سینا در ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن آورده که بابونه گیاه معروفی است و رﻧﮓ ﮔﻞ اﻧﻮاعِ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ رنگ‌های زرد، سفید و ارﻏﻮانی اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آن در فصل ﺑﻬﺎر است. زین الدین عطار در کتاب «اختیارات بدیعی» بهترین نوع آن را نوعیﻛـﻪ گل‌های زرد دارد معرفی می‌کند. وﺟﻪ تمایز انواع بابونه در گل‌هایشان اﺳﺖ و دو ﻧﻮع اصلی آن ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ رومی و شیرازی است. دیوسکوریدوس، ابن سینا و ابن بیطار مصارف بابونه شیرازی و رومی را مشابه می‌دانند. در علم داروسازی گونه های مختلف بابونه و ترکیبات موجود در اسانس آن شناسایی و در درمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.